top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelés jogalapja


Ennek a dokumentumnak az a célja, hogy figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseire, tájékoztatást adjon az Egyesület az Inklúzióért adatkezelési elveiről és gyakorlatáról.


Adatkezelő adatai:


Az Adatkezelő: Egyesület az Inklúzióért (1136 Budapest, Balzac utca 21.)
Az adatkezelésért felelős az Egyesület vezetője: Török Flóra


A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót.
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor jogszerű, amennyiben legalább az alábbi feltételek egyike teljesül:

  • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

  • az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

  • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

  • az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

  • az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

2. Fogalmak és magyarázatuk
 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a személy vagy szervezet, aki/amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép stb.) rögzítése.


Adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.


Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.


Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.


Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.


Cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén vagy más, a szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő eszközén. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatás használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása) a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt, vagy
érvényessége le nem jár. A sütik használatát a böngésző beállítása útján képes korlátozni, az elhelyezett sütiket pedig törölni.


Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.


Érintett: az azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik.


Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlap szolgáltatásait igénybe veszi, a honlapon regisztrál és személyes adatait megadja, hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.


GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete.


Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.


Különleges személyes adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.


Külső szolgáltató: olyan, az Adatkezelőtől független szolgáltató, aki a honlapba ágyazott szolgáltatásokkal plusz funkciókat biztosít.


Személyes adat: a természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat).


Szolgáltatás: a www.egysimaegyforditott.com honlapon nyilvánosan elérhető szöveges, képi, videó- és hang tartalmak.


Tájékoztató: jelen adatkezelési tájékoztató.


Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. Adatkezelés irányelvei


A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli az Adatkezelő:


- Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon végzi.
- A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
- A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. E körben az
 Adatkezelő és az Adatfeldolgozók minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.
- A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
- A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő biztosítja az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
- Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
- Csak olyan személyes adatot kezel az Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, továbbá csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
- Személyes adatot az Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

4. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai


Az érintettnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.


Tájékoztatáshoz való jog: az érintett kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, tárolásáról és a tárolás időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.


Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult az egyesülettől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult hozzáférni az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.


Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.


Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy az érinett kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben:
- azok kezelése az Adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;
- a személyes adatot jogellenesen kezelték;
- az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.


A törlési kérelem azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az Adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az adatkezelés jogalapjának megszűnését (ideértve a hozzájáruláson való adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását is) követő rövid időn belül törölni kell.


Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.


Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az Adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.


Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja és azokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.


Adatok zárolásához való jog: törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása: az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a hozzájárulás visszavonása a személyes adatok törlésére irányuló kéréssel párosul, úgy az az adatok megadásához kötött szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszűnését is jelenti.

5. Adatbiztonság


Az Adatkezelő úgy választja meg a szolgáltatások nyújtásakor használt eszközöket, szolgáltatásokat és szolgáltatókat, hogy adatok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek. Az eszközöket, szolgáltatásokat és szolgáltatókat folyamatosan figyelemmel kíséri, a szükséges karbantartásokat, fejlesztéseket elvégezi, hogy a biztonság folyamatosan fenntartható legyen.


Az adatokat a jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve harmadik személynek nem adja át, hozzáférést azokhoz nem enged. Ez alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, amely az azonosításra alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.


Az érintett által megadott adatok valódiságáért, helyességéért az érintett felel. Személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítja, hogy a személyes adatokhoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák.


Ennek érdekében:
- kialakított eljárási szabályok biztosítják, hogy a felvett, tárolt, kezelt adatok védettek legyenek; az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az Adatkezelő a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen;
- a személyes adatok kezelése bizalmas, a munkavállalókkal szemben előírt a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettség;
- az informatikai rendszereket tűzfallal védettek és vírusvédelemmel ellátottak;
- az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelme biztosított.


Az Adatkezelő megtesz mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag az utasításainak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

6. Adattovábbítás

Az érintettekre vonatkozó adatok statisztikai célra kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon használhatók fel és adhatók át. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja. Az Adatkezelő kizárólag a jelen Adatkezelési tájékoztatóban jelzett
adatkezelők és adatfeldolgozók felé továbbítja a személyes adatokat, kizárólag a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint. Más adatkezelők részére, csak az érintett előzetes hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő a személyes adatokat.

7. Adatkezelési információk, az adatkezelés céljai


Hírlevél küldés
A kezelt adatok köre: az érintett neve, email címe.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A szolgáltatás igénybevételéhez a név és az e-mail cím megadása elengedhetetlen, a név az azonosításhoz, az e-mail cím a küldéshez kerül felhasználásra. A weboldalon a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatják meg a hozzájárulásukat a személyes adataik kezeléséhez és a hírlevél küldéséhez. A hírlevélről a „leiratkozás” alkalmazásának használatával vagy írásban, e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhatnak, ami a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük.
A szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató által – az Adatkezelő tájékoztatása nélkül – a honlapon végzett adatkezelési tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések kiszűrése és megakadályozása érdekében.
Az Adatkezelő a honlapon nem gyűjt, tárol és kezel különleges személyes adatnak minősülő adatot.


Pénzadomány gyűjtése és ennek során az adományozóval való kapcsolattartás, adóigazolás küldése.
A kezelt adatok köre:
- magánszemély adományozó esetén az adományozó neve, e-mail címe;
- cég adományozó esetén az adományozó cég kapcsolattartójának neve, e-mail címe, a cég neve, székhelye, adószáma.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


Önkéntes segítő tevekénység nyújtása során az önkéntessel történő̋ kapcsolat tartás és az önkéntes munka lebonyolítása.
A kezelt adatok köre: az önkéntes segítő neve, e-mail címe, telefonszáma.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


Az Egyesület által meghirdetett képzések során.
a) kapcsolattartás és a tanfolyam elérhetővé tétele
A kezelt adatok köre: a jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma, iskolai végzettsége, munkahelye.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
b) a képzés lebonyolítása
A kezelt adatok köre: kapcsolattartási adatok, szerződéshez kapcsolódó adatok.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.
c) a képzés teljesítése
A kezelt adatok köre: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény által meghatározott adatok.
Az adatkezelés jogalapja: a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény.


A fenti adatkezeléssel kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a képzésre jelentkező a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény által meghatározott adatokat nem adja meg teljes körűen, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a képzésben való részvétel ellehetetlenülése.


Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások során a kapcsolattartás és szolgáltatás elérhetővé tétele.
A kezelt adatok köre:
- magánszemély esetén a jelentkező, a szolgáltatás igénybe vevő neve, e-mail címe, telefonszáma;
- jogi személy esetén a kapcsolattartójának neve, e-mail címe, telefonszáma, a jogi személy neve, székhelye.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.


Egyéb adatok kezelése
Cookie-k (sütik)
A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan a számítógépeken, vagy más internetezésre használt eszközökön kisméretű adatcsomagok, ún. “cookie”-k (sütik) kerülnek elhelyezésre. Ezek segítségével biztosítható a szolgáltatás magas színvonala, testreszabhatósága, fejlesztése. A cookie-k elhelyezését engedélyezni kell. Az engedély megadásának megtagadásával az érintett tudomásul veszi, hogy az elérhető szolgáltatás nem lesz teljes értékű.
Technikai adatok
A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a számítógépeknek, vagy internetezésre szolgáló más eszközöknek azon adatai, melyek a weboldal használata során generálódnak, és amelyeket a rendszer a technikai folyamatok automatikus 
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

8. Külső szolgáltatók


Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatók:
●  Google Analytics
●  Facebook Pixel


Tárhelyszolgáltató:
●  Wix.com


Egyéb külső szolgáltatók
●  YouTube


Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az oldal szolgáltatójaként nem ismeri a külső szolgáltató által átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Wix.com, a Facebook, a Google és a YouTube miként használja.

Erre vonatkozó további információk a Wix.com Adatkezelési Szabályzatában, a Facebook Adatkezelési szabályzatában, és a Google Adatvédelmi irányelveiben találhatók.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek


Amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, a jogszerű állapot helyreállítása érdekében minél előbb értesítse egyesületünket. Abban az esetben, ha az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, az illetékes hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségek valamelyikén:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Bírósághoz fordulás joga


Amennyiben az érintett szerint személyes adatainak kezelése ellentétes a GDPR előírásaival és ezzel megsértették az Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.


11. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, az okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

12. Zárórendelkezések


Jelen tájékoztató a jövőben – a jogi előírások, illetve a weboldal szolgáltatásainak változása miatt – változhat.

A mindenkor érvényes változat az Adatkezelő honlapján található.

Cookie tájékoztató

A cookie-k (sütik), olyan kisméretű adatállományok, amelyeket a weboldal helyez el az oldalt használó számítógépén, vagy egyéb, internetezésre alkalmas eszközén. Ezek az állományok kezelik pl. a bejelentkezéssel kapcsolatos információkat, javítják a weboldalak funkcióit, személyre szabhatósági szolgáltatásokat biztosítanak, mérhetik az oldalhoz kapcsolódó internetes hirdetések hatékonyságát. Alkalmasak az oldalt használók szokásainak elemzésére, ezáltal az oldal minőségének javítására.

Munkamenet cookie

A munkamenet (session) cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a csak azonosítást követően elérhető tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként a felhasználó által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek olyan információkat, melyekkel a felhasználót azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e cookie-k automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.


Statisztikai cookie


A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere cookie-kat tárol el a felhasználó informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, segítve ezzel a weboldal fejlesztését a felhasználói élmény fokozása és az oldal funkcióinak javítása érdekében.


A cookie-ban rögzített, a weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (közte a látogatás időpontja és az eszköz IP címe) a Google USA-ban és Írországban található szervereire kerülnek továbbításra és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy a felhasználó honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről az Adatkezelő számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az Internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.


Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Chrome Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt a böngészőhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Marketing cookie

A marketing cookie-k követhetik a látogatók mozgását a webheyen belül, illetve a webhelyek között. Segítik, hogy a hirdetők a látogatók és a maguk számára a lehetséges legértékesebb hirdetéseket jelenítsék meg a weboldallal kapcsolatban. Ehhez a felhasználók által használt eszközökkel, a felhasználók földrajzi helyzetével, más meglátogatott oldalakkal kapcsolatos információkat gyűjthetnek.

Harmadik féltől származó cookie

A honlap időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így értelemszerűen nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy a felhasználó miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.


Az alábbi, harmadik féltől származó cookie-k tárolódhatnak a felhasználó számítógépén:


●  Wix
●  Google Analytics
●  YouTube.com
●  DoubleClick

bottom of page