top of page

GYERMEKVÉDELMI IRÁNYELVEK

Bevezető

 

1. A gyermekvédelmi irányelv célja


Jelen dokumentum célja, hogy biztosítsuk a velünk kapcsolatba kerülő gyerekek biztonságát, és jóllétét. A Gyermekvédelmi Irányelvek betartásával kizárjuk annak a lehetőségét, hogy az Egy sima egy fordított - Egyesület az Inklúzióért (a továbbiakban: Egyesület) munkavállalói, az Egyesülettel szerződéses kapcsolatban álló intézmények, szervezetek és szakemberek, illetve az Egyesület önkéntesei (a továbbiakban összefoglalóan: munkatársak) működésük során bármilyen formában kárt okozhassanak azoknak a gyerekeknek, akikkel a szolgáltatásaink során kapcsolatba kerülünk.

További cél, hogy átláthatóvá, ellenőrizhetővé tegyük az egyesület működését, és az esetleges szabálysértések esetén követendő eljárásokat.
A gyerekek biztonságáért mindenki felelős. Az Egyesület minden munkatársával megismerteti a gyermekvédelmi irányelveit, de ez nem helyettesíti a munkatársak egyéni felelősségvállalását a gyerekek felé.

További cél, hogy amennyiben mégis bántalmazás vagy veszélyeztetés gyanúja merülne fel, az irányelvben lefektetett átlátható kereteknek köszönhetően az Egyesület hatékony intézkedéseket tudjon tenni az ilyen esetek feltárására, megfelelő intézményi kezelésére és utánkövetésére.

2. Bemutatkozás


Az Egyesület célja egyfelől a szemléletformálás, a társadalom érzékenyítése a fogyatékossággal élő személyek és más hátrányosan megkülönböztetett csoportok irányában, másfelől ezen csoportok társadalmi inklúziójának elősegítése, izolációjának csökkentése különféle programokon, projekteken keresztül. Az Egyesület csapatának hivatása az inkluzív – azaz elfogadó - szemlélet terjesztése. Azon dolgozunk, hogy a világ elfogadóbb és nyitottabb legyen, ha fogyatékos gyerekekről, emberekről van szó. Közösséget építünk, oktatunk, játszunk,
beszélgetünk. Ezt mind annak érdekében tesszük, hogy a sok átadott és megtapasztalt információ és élmény segítségével megmutassuk, hogy mindenkivel lehet kapcsolódni, kommunikálni és akár játszani, dolgozni vagy barátkozni is. Célunk, hogy minél több emberrel megismertessük és elfogadtassuk, hogy mindenkinek vannak jobb és kevésbé jó képességei, mindannyian egyediek vagyunk, és éppen ezért fontos részei a nagy egésznek.

3. Tevékenységeink


Egyesületünk az inklúziót minden oldalról igyekszik támogatni. Hiszünk abban, hogy az inklúzió magasabb szinten történő megvalósulásához szükség van minden résztvevő aktív szerepvállalásához, tudatos részvételéhez.
 

Érzékenyítő foglalkozásainkon a gyerekeket sok beszélgetésen, játékon, saját élményen keresztül ismertetjük meg a különböző fogyatékosságokkal. Tabuk nélkül, bármilyen kérdésre nyugodt szívvel, sőt szívesen válaszolva.


“Egy Sima Egy Fordított” játszódélelőttökön a „sima” és a „fordított” gyerekeknek egy mese köré fonódó, élményekben gazdag játszódélelőttöt szervezünk, melyek során közös tevékenységben segítjük a közös játékot és a kapcsolódást. A foglalkozásokat követő alkalommal mindkét gyerekcsoporttal beszélgetünk az
élményeikről.

Az Egy Sima Egy Fordított Érzékenyítő Társasjáték az épek (a simák) oldaláról közelít a “fordítottak”, fogyatékossággal élők felé. A társasjáték lehetőséget ad arra az 1-4. évfolyam számára, hogy a gyerekek iskolai keretek között játékos módon, kiscsoportos foglalkozások keretében tanulhassanak a fogyatékosságokról és
megismerhessék az inkluzív, befogadó szemléletet.

A MY STORY a „fordítottaknak” segít a többség felé nyitni, a közösség felé alkalmazkodni. A MY STORY olyan fejlesztést támogató eszköz, amivel 4-6 éves, integráló óvodai közösségbe járó szociális- és kommunikációs nehézségekkel küzdő gyermekeket fejlesztő gyógypedagógusoknak nyújtunk segítséget. A MY STORY a mentalizáció, elmeolvasás, mások érzelmeinek értelmezése, szociális, társas helyzetekben való részvétel megértésének támogatására készült. Egy-egy hétköznapi helyzetre, nehézséget jelentő társas helyzetre alkottunk jól érthető, problémafókuszú, strukturált vizuális forgatókönyveket, ezzel is segítve az óvodai együttnevelést.

“Egy Sima Egy Fordított” piknik - egy igazán inkluzív piknik, melyen részt vehet mindenki, aki nehezen talál akadálymentes erdőt, mezőt, aki bátortalanul látogat közösségi eseményeket, mert ezért vagy azért ő vagy a gyereke eltér az átlagtól. De jöhet az is, aki örül, ha színes körülötte a világ, és szívesen tanítja meg a
gyerekének, hogy ez bizony így jó, és így jó elfogadni is.

pAd Projekt célja, hogy speciális, valamilyen fogyatékossággal élő (fordított) valamint az ép (sima) gyerekek barátságokat kössenek egymással, hogy együtt üldögélhessenek egy virtuális PAD-on, és beszélgessenek. A projekt abban segít, hogy a közös érdeklődésű sima és fordított gyerekek, családok egymásra találjanak.
Leüljenek a közös PAD-ra, ki simán, ki fordítva. A virtuális PAD-on ülve pedig elkezdődhet a kapcsolódás, az egymásra gondolás. Videókat, fotókat, mindenféle érdekes tartalmakat, illetve üzeneteket küldhetnek egymásnak, csetelhetnek.

Meseposta – interaktív mese- és feladatcsomag egy nagy borítékba csomagolt sok kis borítékba csomagolt játék, családi minőségi idő, mese, öröm és boldogság. Úgy van összeállítva, hogy különböző korú és képességű gyerekek a maguk módján tudjanak bekapcsolódni a tevékenységekbe.

Mesecsoport – Egyesületünk és a Mesekút Meseműhely Ahol a madár se jár közös projektjében a MOL Alapítvány támogatásával lehetőségünk van arra, hogy fogyatékossággal élő vagy speciális nevelési igényű gyerekek testvérei részesüljenek a meseterápiás foglalkozások élményében. A meseműhelyen alsós gyerekek megtalálhatják erőforrásaikat, könnyebb lesz érzéseiket felismerniük, megnevezniük, miközben sorstárs közösségre lelhetnek.

4. Alapértékeink


Minden körülmények között inkluzívan gondolkozunk, minden gyermeket egyenlőnek tekintünk, képességektől függetlenül. Nem teszünk különbséget sem képességek, sem bőrszín, sem vallási vagy etnikai hovatartozás, sem szexuális orientáció vagy nemi identitás alapján. Minden gyermekkel elfogadóan, méltósággal és támogatóan
viselkedünk. Az agressziót minden formájában elutasítjuk, legyen az szóbeli vagy fizikai.


Az Egyesület a szakmai alapelvein túl elkötelezett a következő értékek mellett, amelyek elfogadását, szem előtt tartását és betartását valamennyi munkatársától elvár:
Átláthatóság: Az Egyesület minden döntése és tevékenysége átlátható és az által vezérelt, hogy a gyerekek mindenek felett álló érdeke érvényesüljön.
Gyermekközpontúság: A gyermekközpontúság számunkra azt jelenti, hogy mi minden tevékenységünkben tapasztalatainkat és lehetőségeinket a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve és elfogadva az ő legfőbb érdeküket szolgáljuk.
Bizalom: A bizalom számunkra azt jelenti, hogy tudjuk mi mindannyian jót akarunk a gyermekeknek, és bár vannak közöttünk különbségek, ugyanazok az értékek mentén dolgozunk és betartjuk a szabályokat.
Felelősség: A felelősség számunkra azt jelenti, hogy mi mindannyian vállalt feladatainkat teljesítjük, és a gyermekek érdekében a legjobb tudásunk szerint szívvel – lélekkel dolgozunk.
Együttműködés: az együttműködés számunkra azt jelenti, hogy az egyesület elkötelezett abban, hogy minden hozzá fordulóval és minden általa megkeresett szakemberrel együttműködik a gyermek érdekében.
Zéró tolerancia: Az Egyesület elítéli és elfogadhatatlannak tartja a gyerekekkel szembeni bántalmazás, erőszak, zaklatás és visszaélés minden formáját. Munkája során biztonságos környezet és közösség létrehozására
törekszik, és semmilyen formában nem alkalmaz olyan személyt/alkalmazását megszünteti annak, aki veszélyt jelent a gyerekekre.

Fogyatékosságban érintett gyermekek jogainak védelme: Mindenkor szem előtt tartjuk a gyermek szabad akaratát, biztonsághoz való jogát, és személyiségének védelmét. A gyermekek alternatív, a beszédet
helyettesítő kommunikációs technikáit elfogadjuk, minden esetben a beszéddel egyenértékűnek tekintjük. Az intellektuális képességzavarban érintett gyermekek számára a döntésekben segítséget nyújtunk, a támogatott
döntéshozatal eszközeit használjuk, ezzel támogatva minél teljesebb önrendelkezésüket. 

Jogérvényesítési garancia: A vele kapcsolatban álló személyek jogainak megsértésével kapcsolatosan az Egyesület minden beérkező panaszt megvizsgál, és megteszi a megfelelő intézkedéseket, amelyeket átláthatóan
és pontosan kommunikál az érintettek felé.

Tudatosság a gyerekek helyzetét illetően: Az önkéntesek legyenek tisztában a bántalmazás gyerekekre gyakorolt hatásaival (pl.: Poszttraumás stresszzavar) és a mérgező társadalmi környezet gyerekekre gyakorolt hatásaival (pl.: nem támogató tanárok, előítéletek), és ezeket figyelembe véve támogassák őket.

Felelősségi körök

 

1. Kikre terjednek ki az irányelvek?


Az irányelv kiterjed az Egyesülettel formális kapcsolatban álló gyerekekre és munkatársakra - az Egyesület tehát az összes hozzá kapcsolódó gyerekre kiterjeszti felelősségét.
Az irányelv tekintetében gyermek bármely személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és bármilyen formális kapcsolatban van az Egyesülettel.
Ezen túlmenően, az Egyesület az irányelvben foglalt elveket, értékeket és magatartási szabályokat érvényesíti valamennyi, az Egyesülettel bármilyen formában kapcsolatba kerülő gyerek vonatkozásában - például az Egyesület által szervezett programra látogatóként érkező, vagy a testvérét kísérő gyerekek.

Az Egyesület számára kiemelten fontos a társadalmi szolidaritás növelése. Az Egyesület kommunikációja során arra törekszik, hogy felhívja az emberek figyelmét a fogyatékossággal élő gyerekek és felnőttek speciális körülményeire és mindent megtegyen hátrányos megkülönböztetésük, megbélyegzésük és kirekesztésük ellen.
Az Egyesület kommunikációja során felelősséget vállal a gyerekekért általában, ezért soha nem tesz olyan kijelentést, megnyilvánulást, amely lealacsonyító vagy megbélyegző rájuk nézve.

2. Mire vonatkoznak az irányelvek?


Az Egyesület elítéli és elfogadhatatlannak tartja a gyermekekkel és fiatal felnőttekkel szembeni bántalmazás, erőszak, zaklatás és visszaélés, valamint a veszélyeztetés minden formáját, ideértve a rendszerabúzust és a társadalmi szintű kirekesztést is.
Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének meghatározása szerint a gyermek bántalmazása és elhanyagolása (rossz bánásmód) magában foglalja a fizikai és/vagy érzelmi rossz bánásmód, a szexuális visszaélés, az elhanyagolás vagy hanyag bánásmód, a kereskedelmi vagy egyéb kizsákmányolás minden formáját, amely a
gyermek egészségének, túlélésének, fejlődésének vagy méltóságának tényleges vagy potenciális sérelmét eredményezi, egy olyan kapcsolat keretében, amely a felelősségen, bizalmon vagy hatalmon alapul.

Minden olyan magatartás, amely a gyerekek sérelmét eredményezi, vagy a biztonságos és egészséges fejlődésüket akadályozza. Bántalmazás az is, ha valamivel (pl. megütéssel, kínzással) megfenyegetnek egy gyereket, a fenyegetés pedig félelmet, szorongást kelt benne. A bántalmazás nem feltétlenül „aktív tett” – az
is annak minősül, ha valaki nem tesz meg valamit (mulasztás), és ezzel veszélyezteti a gyerekeket.

Az Egyesület számára kiemelten fontos a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. Az Egyesület kommunikációjában és általában véve az önkéntesekkel való együttműködésben is fontos célként tekint arra, hogy csökkentse a társadalmon belül észlelhető távolságokat.

3. Mikor és hol védi meg a gyerekeket az egyesület?


Az Egyesület mindig biztosítja a hozzá kapcsolódó gyerekek számára a védelmet, amikor személyesen, vagy online kapcsolatba kerülnek velük, vagy észlelik bántalmazásukat, veszélyeztetésüket, vagy ezeket gyanítják. Mindig azok a felnőttek felelősek a gyerekekért, akik jelen vannak, akik az adott programot szervezik, biztosítják.
Fénykép, videó (vagy egyéb képi adatrögzítéssel felvett) felvételt csak abban az esetben készítünk a gyerekekről, ha szülőktől erre előzetesen engedélyt kaptunk. Minden más esetben a fényképeken felismerhető gyermek nem szerepelhet.


A gyerekekről való kommunikáció során mindig a legfőbb érdekük szerint kell eljárni.

Ennek biztosítása érdekében:
- Az Egyesülettel kapcsolatba kerülő gyerekek törvényes képviselőjétől engedélyt kell kérni (lehetőleg írásban), hogy róluk képmás, hang- vagy videofelvétel készülhessen, és ezek az Egyesület különböző hivatalos online
felületein (pl. honlap, Facebookoldal), a munkatársak által kezelt felületeken (pl. Facebook-oldal) vagy egyéb felületen közzétételre kerülhessenek. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
- A fénykép személyes adatnak minősül, ezért azt a 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. Az Egyesület adatkezelési szabályzata összhangban áll a vonatkozó nemzetközi és hazai normákkal.
- Az Egyesület az érintett gyereket és törvényes képviselőjét tájékoztatja az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és a jogorvoslati lehetőségekről. A nemleges választ tiszteletben kell tartani. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adatok bizalmas kezelésére vonatkozó szabályok alá tartozik minden dokumentum, így minden nyilatkozat és a Bejelentési lap is.

- Az Egyesület az érintetteket a képmás, hang- vagy videofelvétel készítése előtt tájékoztatja arról, hogy miért készülnek ezek a felvételek, és hogyan, mikor és hol tervezi ezeket közzétenni.
- Az Egyesület a képmás, hang- vagy videofelvétel készítése előtt mindig meggyőződik arról, hogy ezek közzététele semmilyen tekintetben nem gyakorol kedvezőtlen hatást, illetve nem jelent veszélyt vagy kockázatot a gyerekekre vagy a családjukra nézve.
- Mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy az elkészült képmások, hang- vagy videofelvételek nem sérthetik a gyerekek méltóságát vagy a személyiségi jogait.
- A felvételeken megjelenő emberek személyes adatait bizalmasan kell kezelni, és biztosítani kell, hogy a felvételeken feltüntetett adatok alapján a személyek ne legyenek beazonosíthatóak, kivéve, ha ahhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta. Az adatkezelők a rendelkezésre bocsátott személyes adatot (fényképet, videót, hangfelvételt) csak meghatározott célból kezelik.

Bővebben lásd a 3. sz. mellékletben
- A felvételek biztonságos tárolását biztosítani kell annak érdekében, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzájuk.
- A felvételeken megjelenő személyeknek lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a felvételekkel és az azok közzétételével kapcsolatos aggályaikat jelezhessék akár a közzétételt követően is. Súlyos és megalapozott aggály esetén, vagy ha az érintettek azt kérik, akkor a felvételeket el kell távolítani az Egyesület hivatalos online felületeiről, és azokat máshol sem lehet nyilvánosságra hozni.

4. Garanciák – mik biztosítják a gyerekek védelmét?


4.1. Munkatársak megismerése – biztonsági elemek a munkatársak kiválasztása során.

A legtöbbet azzal lehet tenni a gyerekek jólléte érdekében, hogy olyan felnőttek veszik őket körül, akik elkötelezettek a védelmük és a jogaik biztosítása mellett. Az új munkatársak felvétele a lehető legalkalmasabb időpont a gyermekbántalmazás kockázatának csökkentésére. Éppen ezért az Egyesület fontosnak tartja, hogy minél jobban megismerje a jelentkező felnőtt hátterét függetlenül attól, hogy alkalmazottként, megbízottként vagy önkéntesként szeretne az Egyesülethez kapcsolódni.

Az Egyesület semmilyen formában nem alkalmaz olyan személyt, illetve nem bíz meg olyan önkéntest,
- aki korábban követett már el kiskorúak sérelmére bűncselekményt;
- aki korábban bántalmazott vagy veszélyeztetett gyereket;
- akiről az előzetes szűrés (felvételi eljárás során, referenia személlyel való beszélgetés során stb.) kiderül, hogy munkahelyváltásában része volt gyerekekkel szemben elkövetett bármilyen atrocitás, határátlépés, panasz vagy kifogás.

4.2. A gyermekvédelmi irányelv megismerése
Munkatársak
A gyerekek védelmének garanciájának szempontjából kiemelten fontos, hogy minden olyan személy, aki bármilyen módon az Egyesülethez kapcsolódik, vagy annak a nevében jár el, ismerje, értse és magáénak érezze a gyerekek védelmével kapcsolatos elveket, felismerje a bántalmazás és a veszélyeztetés jeleit, valamint
megfelelően járjon el ezekben az esetekben. Az új önkéntesek akkor kezdhetik meg tevékenységüket az Egyesületnél, amikor megismerték és megértették az Egyesület irányelveit.

Önkénteseink 
A velünk együtt dolgozó önkéntesek és az általunk kiképzett trénerek ugyanezeket az irányelveket követik. A gyermekek számára minden esetben példaértékűen viselkednek az egyesület színeiben érkező emberek. Ez érvényes az egymás közötti kommunikációra és a külső kommunikációra egyaránt. 

Együttműködő személyek és szervezetek
A velünk együttműködő személyek és szervezeteknek - akik az egyesületen keresztül kerülnek kapcsolatba a gyerekekkel - is fontos megismerni, elfogadni és önmagukra nézve betartani ezen irányelveket.

4.3 Protokoll - Felelősségi körök és feladatok az irányelvekkel és a konkrét esetekkel kapcsolatban
Minden munkatárs kötelessége és felelőssége:

- Támogatóan és aktívan részt vesz a gyerekek jogainak védelmében.
- Ismeri és betartja az irányelvben rögzített kötelezettségeit, részt vesz az Egyesület által nyújtott felkészítésen.
- Az elvárható gondosság alapelvét alkalmazva végzi a munkáját.
- Bántalmazással vagy annak gyanújával kapcsolatban az irányelvnek megfelelően jár el.
- A gyerekek védelmével kapcsolatos minden információt bizalmasan kezel.
- A gyerekek jogait tiszteletben tartja, és velük minden tevékenység során úgy bánik, hogy a méltóságuk soha ne sérüljön.

4.3.1. Mások által elkövetett bántalmazás vagy bántó viselkedés 
Amennyiben a foglalkozásaink során gyermek környezetéből rá veszélyt jelentő magatartást, esetleg bántalmazást tapasztalunk, a következőképp járunk el:

4.3.1.1. HA AZ ELKÖVETŐ ISKOLAI DOLGOZÓ:
1. Ha a helyzet engedi, az érintettnek szóban visszajelzünk.
2. Minden esetben jelezzük az igazgató vagy a felettes szerv felé írásban, hogy mit tapasztaltunk. 
3. Ha 3 hónapon belül nem érkezik érdemi válasz arra, hogy valamilyen módon eljárást  indítottak az illető dolgozóval kapcsolatban, elhatárolódunk az érintett intézménytől. 

4.3.1.2. HA AZ ELKÖVETŐ A GYEREK KÖRNYEZETÉBŐL JÖN: 
Ha az óránkon olyan eseményről számol be egy gyerek, ami veszélyezteti őt, de nem ott a jelenben zajlik, hanem más színtéren – pl. család -, akkor a gyermeket meghallgatjuk, megerősítjük abban, hogy jól döntött, hogy ezt
elmondta, tájékoztatjuk, hogy amit elmondott nem maradhat teljes titokban.

Mivel a mi munkánk a gyermekekkel többnyire nem hosszútávú és kötelességünk a gyerek pedagógusa vagy az iskola pszichológusa felé jelezni a dolgot először szóban, utólag írásban is.  1 hónapon belül visszajelzést
várunk tőle, és ha úgy észleljük, hogy nem lépett az ügyben, a felettese felé is jelezzük a történteket, elhangzottakat.

4.3.1.3.HA AZ ELKÖVETŐ AZ EGYESÜLET AZ INKLÚZIÓÉRT MUNKATÁRSA / ÖNKÉNTESE: 
A lehető leghamarabb értesíteni kell a jelenlévő vagy a projektért felelős egyesületi munkatársakat, illetve ezt követően a gyermekvédelmi munkatársat.


A jelenlevő munkatársak feladatai ilyen esetben: 
1. Megismeri a helyzetet.
2. Az illető munkatársat vagy önkéntest szóban figyelmeztetni arra, hogy a viselkedése szembemegy a gyermekvédelmi irányelvekkel.

3. Tájékoztatja az esetről a gyermekvédelmi felelőst.


A gyermekvédelmi felelős feladata ebben az esetben: 
1. Megismeri a helyzetet.
2. Megbeszélés(eke)t kezdeményez az egyesületen belül és jelenti az esetet az egyesület elnökségi tagjainak és a projektfelelősnek. 
3. Ha szükséges, bevon(nak) külső szakembereket a probléma megoldására.
4. Amennyiben szükséges, eljárást indíthat a bántalmazó ellen (hatóság bevonása). 
5. Eset utánkövetése.


Az Egyesület az Inklúzióért 2021-22-es tanév gyermekvédelmi felelőse Élő Fruzsina, ezzel kapcsolatos panaszok, észrevételek bejelentésére szolgáló email elérhetőségünk: gyermekvedelem@egysimaegyforditott.hu.

JOGSZABÁLYOK

 

- Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye (kihirdette:1991. évi LXIV törvény)
- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
- A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)
- A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
- A gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben, nevelőszülői hálózatokban és javítóintézetekben ellátott gyermekek és fiatal felnőttek bántalmazási eseteinek kivizsgálására és kezelésére vonatkozó intézményi, fenntartói és ágazati módszertan (EMMI 2018)
- A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes elvek és módszertan
- A gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti szolgáltatások folyamatairól szóló EMMI protokoll
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

bottom of page